Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek az arvilag.hu ár-összehasonlító szolgáltatás használatára

 1. Definíciók

1.1 Szolgáltató

Szolgáltató neve: Webvilág Zrt.

Székhelye: 6300 Kalocsa, Széchenyi út 16. III. em. 4.

Cégjegyzékszáma: 03-10-100547

Adószáma: 25775987-2-03

Számlaszáma: 51700382-10000881-00000000

1.2 Megbízó

Megbízó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akivel a Szolgáltató ár-összehasonlítási szolgáltatás igénybevételére jelen Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Megbízási szerződésben meghatározott feltételekkel jogviszonyt hoz létre.

2. A szolgáltatás időtartama és díjszabása

2.1 A szerződés időtartama

A jogviszony kezdetének dátuma a Felek közt létrejött Megbízási szerződés létrejöttének dátuma. A szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett előzetes írásbeli értesítéssel indokolás nélkül bármikor felmondhatja.

2.2 Díjszabás

A Webvilág Zrt. oldalára történő jelentkezéskor a leendő partner választja ki az igénybe venni kívánt szolgáltatás csomagot.

Az egyes csomagok a feltüntetett szolgáltatásokat tartalmazzák, és minden esetben fix havi díjasok. Az alap csomag havi díja 2.500 Ft + Áfa.

3. A megjelenés módja

A szolgáltató vállalja, hogy tulajdonában lévő arvilag.hu ár-összehasonlító internetes weboldalán a Hirdető által XML vagy CSV formátumban megadott árlistáit, az ezekhez tartozó képekkel együtt megjeleníti.

 

 

 4. Szolgáltató kötelességei

 4.2 Termékek folyamatos feldolgozási határideje

Szolgáltató vállalja, hogy minden nap egyszer megbízó árlistáját beolvassa, az árváltozásokat azonnal, a termékadatbázist érintő változásokat maximum 5 munkanapon belül feldolgozza.

4.3 A Termékadatbázis és a Kategóriarendszer karbantartása

Szolgáltatónak törekednie kell, hogy az arvilag.hu ár összehasonlító weboldalon termék- és kategóriarendszerét legjobb tudása szerint karbantartsa. Ez magában foglalja a termékekhez tartozó adatlapok feltöltését és az új technológiák és termékek megjelenésekor szükségessé váló új kategóriák létrehozását.

4.4 Rendelkezésre állás

Szolgáltató vállalja, hogy az általa üzemeltett rendszer rendelkezésre állása 97%. Szolgáltató azonban nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az Internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel. Különös tekintettel az Internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai vagy egyéb körülményekért, amelyek az Internet működésével együtt járnak.

4.5 Boltértékelések

Szolgáltató ár-összehasonlító rendszerében a felhasználók véleményezhetik Szolgáltató partnereit. Szolgáltató vállalja, hogy a rendszer mindenkori felhasználási feltételeit betartatja, az azt megszegő felhasználókat és értékeléseket azonnal törli a rendszerből. Szolgáltató vállalja, hogy a Megbízó érdekeit esetlegesen sértő boltértékelésekre Szolgáltató számára a bolt-adminisztrációs rendszeren keresztül reagálási lehetőséget biztosít. Az itt rögzített reakciók minden esetben megjelennek a rendszerben az adott boltértékelés mellett.

5. Megbízó kötelességei

5.1 Internetes webshop üzemeltetése

Szolgáltató ár-összehasonlító rendszerében internetes webáruházak szerepelnek. Az arvilag.hu weboldalon kizárólag magyarországi adószámmal rendelkező cégek jelenhetnek meg. Internetes webáruháznak számít minden olyan, az Internetről elérhető weboldal, amelyen rendelésre és vásárlásra van lehetőség. Megbízónak a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell webáruházzal és azt köteles a szerződés időtartama alatt működtetni. A webáruház üzemeltetéséhez szükséges minden engedély beszerzése és a működtetésből adódó minden felelősség a Megbízót terheli.

5.2 XML ill. CSVctermékkimenet elkészítése és annak rendszeres frissítése

A megbízó terméklistáit XML vagy CSV formátumban köteles megadni. Megbízó köteles árlistájában a webáruházában szereplő árakat feltüntetni, azaz egy adott terméknek nem különbözhet az ára a webáruházban és az XML vagy CSV árlistában. Az árlista hibás feltöltéséből, annak késedelmes vagy elmaradó frissítéséből vagy annak teljes hiányából eredő téves információkért és az ebből eredő mindennemű kárért a Megbízó felel.

5.3 A webáruház adatainak megadása és karbantartása

Megbízónak köteles a bolt-adminisztrációs felületen keresztül kitölteni és megadni minden a boltról kért információt. Megbízó vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt minden megváltozó és a boltról a rendszerben rögzített adatot azonnal kijavít. A Megbízó által tévesen megadott adatokból származó mindennemű kárért a megbízó felel.

5.4 A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben üzleti tevékenységével, illetve magatartásával a Szolgáltató jó hírét, illetve hitelességét rontja, a Szolgáltató jelen szerződést egyoldalúan felbonthatja, és a Megbízó megjelenését az arvilag.hu oldalon azonnal megszünteti.

5.5A megbízó az ajánlataiban, jogszabályt sértő, megbotránkoztató, közízlést sértő szöveget és képeket  nem jeleníthet meg. Az ilyen tartalommal bíró hirdetéseket a Szolgáltató azonnal eltávolítja.

 

Árvilág garancia kiterjesztés

-Az árvilág garancia kiterjesztés részletes feltételei olvashatóak a

http://arvilag.hu/garancia  oldalon.

Az árvilág garancia kiterjesztést a vásárló közvetlenül a  Webvilág Zrt.-től, illetve a Árvilág garancia kiterjesztést forgalmazó szerződött partnereinktől vásárolhatja meg. Utóbbi esetben a garancia kiterjesztést mint közvetített szolgáltatást vásárolja meg az ügyfél! Mind két esetben a vásárló az Árvilág Kft.-vel kerül szerződéses jogviszonyba. A garancia kiterjesztés termékre szól nem befolyásolja érvényességét, ha a termék időközben más tulajdonába kerül!

 

 

6. Egyéb rendelkezések

 

Szolgáltató

 

A Felek közötti, a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést írásban, magyar nyelven kell teljesíteni a Felek jelen szerződésben feltüntetett székhelyére, amelynek módja lehet személyes átadás a kézbesítés megtörténtét tanúsító módon, illetve ajánlott postai küldemény. A postai küldemény második sikertelen kézbesítését követő ötödik napon az értesítés kézbesítettnek tekintendő. A Felek a jelen szerződésben meghatározott adataikban bekövetkezett változásokról haladéktalanul értesíteni kötelesek egymást.

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítása és kiegészítése csak írásban érvényes.

Felek rögzítik, hogy a vitás kérdéseket elsődlegesen megkísérlik békés úton rendezni, ennek meghiúsulása esetén értékhatártól függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A felek jelen megállapodásában nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

 

 

 

Budapest, 2013. 10. 01.